• Copyright, disclaimer en algemene voorwaarden B-invented B.V.

    Copyright, disclaimer en algemene voorwaarden B-invented B.V.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'B-invented B.V.'

  • B-smart fundering B.V.
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Geurs Beton B.V.